Home

Stichting “Johanna Westerdijkfonds”

De stichting is op 27 augustus 1953 opgericht ter ere van Prof.dr. Johanna Westerdijk, destijds directrice van het Phytopathologisch Laboratorium Willie Commelin Scholten en het Centraalbureau voor Schimmelcultures te Baarn, ter gelegenheid van haar aftreden in 1952 als hoogleraar aan de Universiteiten van Utrecht en Amsterdam.

Het doel van de Stichting is volgens artikel 2 van de statuten:
“Het verlenen van reis- of studiebeurzen aan fytopathologen en mycologen, het zelf verrichten, doen verrichten, bevorderen of steunen van zuiver wetenschappelijk onderzoek in de fytopathologie en mycologie en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords”.

In 2009 zijn de statuten van de Stichting vernieuwd en aangepast aan nieuwe wet- en regelgeving. In 2009 is een aanvraag ingediend om de Stichting te erkennen als “Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)”. Met terugwerkende kracht merkt de Belastingdienst per 1 januari 2009 de Stichting aan als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Johanna_Westerdijk_(middle)_Phytopathologisch_Laboratorium_Willie_Commelin_Scholten_Amsterdam_1918Johanna_Westerdijk_in_garden_Phytopathologisch_Laboratorium_Willie_Commelin_Scholten_Baarn Johanna_Westerdijk_(2nd_from_right)_Phytopathologisch_Laboratorium_Willie_Commelin_Scholten, BaarnJohanna_Westerdijk_aanbieding_portret