Subsidie aanvragen

Richtlijnen voor subsidie aanvragen

De Stichting Johanna Westerdijk Fonds heeft tot doel het verlenen van reis- of studiebeurzen aan fytopathologen en mycologen, en het zelf verrichten, doen verrichten, bevorderen of steunen van wetenschappelijk onderzoek in de fytopathologie en mycologie. Daartoe draagt het Fonds bij in de kosten van buitenlands congresbezoek of buitenlandse studiereizen. Aan het tot stand komen van proefschriften wordt nooit bijgedragen. Vanaf 1 oktober 2014 komen alleen kosten voor congresregistratie en reiskosten in aanmerking voor subsidie (zie richtlijnen).

Alleen universitair afgestudeerde personen werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht of Wageningen Universiteit en Research op het gebied van de fytopathologie, dan wel onder wetenschappelijke verantwoordelijkheid van het KNAW Westerdijk Fungal Biodiversity Institute te Utrecht op de gebieden fytopathologie en/of mycologie, komen voor subsidie in aanmerking. Personen kunnen maximaal één keer per kalenderjaar een subsidie aanvragen.

Landbouwkundig of medisch gerichte aanvragen worden alleen in beschouwing genomen als de te subsidiëren activiteit gekenmerkt wordt door een fundamenteel biologische vraagstelling. Ook onder meer resistentieveredelingsonderzoek en moleculair-biologisch onderzoek aan plant-pathogeen systemen kunnen voor steun in aanmerking komen mits zij voldoen aan bovengenoemde criteria.

Aanvraag indienen

Aanvragen dienen tenminste twee volle kalendermaanden voor het begin van de reis schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris onder overlegging van de volgende bescheiden:

  1. een curriculum vitae, waaruit opleiding en huidige aanstelling/werkzaamheden blijken;
  2. een verzoek tot bijdrage uit het Fonds met toelichting, inhoudende een beschrijving van de reden, de aard en de periode van studiereis of congresbezoek;
  3. een kopie van de uitnodigingsbrief, dan wel een beknopte aanbeveling van de U(H)D/hoogleraar/directeur/afdelingshoofd van de universiteit/het instituut waar de indiener werkzaam is, dat de beoogde activiteit van belang is voor het onderzoek;
  4. bij congresbezoek, een kopie van het abstract van de te houden voordracht/te presenteren poster;
  5. bij een tijdelijk verblijf als gastmedewerker, een verklaring van de ontvangende instantie waaruit een goede regeling van het verblijf blijkt;
  6. een begroting, waaruit onder meer blijkt voor welk gedeelte de organisator/het instituut bijdraagt in de kosten, dan wel een beroep gedaan wordt op eigen of andere financiële bronnen.

Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Download richtlijnen

Beslissing

Het Bestuur neemt in de maand voorafgaande aan de activiteit een beslissing. Het Fonds vergoedt nooit meer dan 40% van de werkelijke kosten. In eerste instantie wordt een garantiesubsidie verleend tot maximaal 40% van de begroting. Uiterlijk drie maanden na afloop van de activiteit dienen een kort verslag en de definitieve afrekening te worden overgelegd onder vermelding van het in de administratie van de Stichting opgenomen aanvraagnummer bij de toekenning en een bankrekeningnummer, waarna tot uitkering tot het gestelde maximum kan worden overgegaan.

Aanvragen voor subsidie dienen schriftelijk te worden ingediend en te worden gericht aan:

Stichting Johanna Westerdijkfonds
P/A Prof.dr.ir. C.M.J. Pieterse
Plant-Microbe Interacties
Universiteit Utrecht
Padualaan 8
3584 CH Utrecht

tel:030-253 6887
email: C.M.J.Pieterse@uu.nl

Algemene Verordering Gegevensbescherming

De Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) bevat regels voor het verwerken van persoonsgegevens. Bij het aanvragen van een subsidie worden er privacy-gevoelige gegevens gevraagd i.v.m. uitbetaling van een subsidie. De Stichting zal uw persoonsgegevens behandelen zoals staat omschreven in het document “Stichting Johanna Westerdijk en Algemene Verordering Gegevensbescherming”.