Vermogen stichting

Het bedrag bij de oprichting bijeengebracht bedroeg ƒ 29.581,– (€ 13.423).

Door omruiling van aandelen met een relatief laag dividend in obligaties kon in 1984 het rentegevend vermogen op nominaal ƒ 158.000,– ( 71.697) worden gebracht.

In 1986 ontving de Stichting een legaat van het oud-bestuurslid mevrouw prof. Kerling groot ƒ 35.600,– ( 16.155).

Bij een voortdurend stijgende inflatie zouden op den duur de mogelijke bijdragen van de Stichting aan waarde en dus aan betekenis kunnen inboeten. Vandaar dat het bestuur in 1986 heeft besloten om niet alle rente-inkomsten per jaar te besteden, maar jaarlijks dat deel van de rente-inkomsten dat gerealiseerd wordt boven de gangbare marktrente aan het vermogen toe te voegen en te beleggen, waardoor de toekomstige rente-inkomsten kunnen blijven stijgen. 

Nalatenschap mevrouw ir. Ch.H.M. Boeree: Mevrouw ir. Ch.H.M. Boeree, geboren 29 december 1898 en overleden op 24 februari 1995, heeft bij testament, onder last van een aantal legaten, de Stichting Johanna Westerdijk benoemt als haar erfgename. Het uiteindelijke saldo der nalatenschap, na aftrek van alle financiële verplichtingen en legaten bedroeg ƒ 237.307,– ( 107.685).

De moeder van mevrouw Boeree was een zuster van de heer Scholten, stichter van het Laboratorium “Willie Commelin Scholten”, van welk laboratorium prof.dr. Johanna Westerdijk directeur is geweest.

De Stichting voor de organisatie van het XIIthe IPPC heeft in 2001 het batig saldo van de organisatie geschonken aan de Stichting Johanna Westerdijkfonds.

Deze schenking werd toegevoegd aan het vermogen.

Nalatenschap mevrouw Dr. F. Quak: Op 23 september 2009 is mevrouw Dr. F.Quak overleden. Zij had bij testament de Stichting Johanna Westerdijkfonds als een van de erfgenamen aangewezen. In 2011 is een deel van de erfenis uitgekeerd. De definitieve afhandeling van de nalatenschap heeft  in 2012 plaatsgevonden. De Stichting ontving in totaal € 222.589,13.

Jaarrekening 2012
Jaarrekening 2013
Jaarrekening 2014
Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2022

Verslag van activiteiten 2013
Verslag van activiteiten 2014